Vedtægter for De Grå Pantere, Silkeborg

§ 1

Foreningens navn og hjemsted

Stk. 1:

Foreningens navn er De Grå Pantere, Toldbodgade 29-31, 8600 Silkeborg.

Stk. 2:

Foreningens hjemsted er Silkeborg kommune.

§ 2

Foreningens formål

 

At iværksætte undervisning og aktiviteter for deltagere, der tilslutter sig De Grå Pantere, højskolen for den tredje alder.

§ 3

Medlemskredsen

Stk. 1:

Som medlem optages enhver, der har lyst og vilje til at deltage i foreningens aktiviteter.

Stk. 2:

Medlemskabet er gyldigt, når kontingent er betalt.

§ 4

Generalforsamling

Stk. 1:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2:

Generalforsamlingen afholdes 1 gang årlig inden udgangen af februar måned og indkaldes med mindst 2 ugers varsel med angivelse af dagsorden, der opslås på opslagstavlen og annonceres i dagspressen.

Stk. 3:

Alle fremmødte medlemmer er stemmeberettigede. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Stk. 4:

Dagsordenen for generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
a: Valg af dirigent. Dette skal være en person uden for den valgte bestyrelse.
b: Valg af stemmetællere.
c: Formandens beretning.
d: Regnskabsaflæggelse
e: Godkendelse af budget.
f: Fastsættelse af kontingent.
g: Behandling af indkomne forslag.
h: Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
i: Valg af 2 revisorer og mindst 1 revisorsuppleant.
j: Eventuelt.

Stk. 5:

Bestyrelsen udgøres af 5 medlemmer. I ulige år vælges 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. I lige år vælges 3 bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant. Valgperioden er 2 år.

Stk. 6:

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Stk. 7:

Vedtægtsændringer, der ønskes behandlet, skal være bestyrelsen i hænde senest 2 måneder, før generalforsamlingen afholdes.

Stk. 8:

Generalforsamlingen træffer alle beslutninger ved simpelt flertal (1 over halvdelen af gyldigt afgivne stemmer).

Stk. 9:

Skriftlig afstemning kan begæres af blot 1 mødedeltager.

Stk. 10:

Ved personvalg, hvor der foreslås flere end det antal, der skal vælges, foretages skriftlig afstemning. Ved sådanne personvalg anvendes reglen om simpelt flertal.

Stk. 11:

Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, kasserer og sekretær.

§ 5

Vedtægtsændringer

Stk. 1:

Vedtægtsændringer kan kun ske på generalforsamlingen og skal vedtages af et flertal på 2/3 af de fremmødte.

Stk. 2:

Vedtægtsændringer træder i kraft med virkning fra den generalforsamling, hvorpå ændringen blev vedtaget.

§ 6

Ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1:

Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, og skal afholdes, når mindst 1/3 af medlemmerne fremsætter skriftlig begrundet anmodning herom til formanden. I sådanne tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter, at anmodningen er kommet til formandens kundskab.

Stk. 2:

Indkaldelsesfristen for en ekstraordinær generalforsamling er 2 uger.

§ 7

Foreningens daglige ledelse

Stk. 1:

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen.

Stk. 2:

Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med nærværende vedtægter og generalforsamlingens beslutninger.

Stk. 3:

Senest 14 dage efter nyvalg afholder bestyrelsen et konstituerende møde, hvor tillidsposterne besættes. Alle valg gælder frem til næste generalforsamling.

Stk. 4:

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, og den kan nedsætte underudvalg og arbejdsgrupper til varetagelse af afgrænsede opgaver.

Stk. 5:

Formanden indkalder og leder bestyrelsens møder. Indkaldelse sker skriftligt med angivelse af dagsorden, når formanden finder det fornødent, eller når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer fremsætter ønske herom til formanden.

Stk. 6:

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 3 bestyrelsesmedlemmer er til stede.

Stk. 7:

Bestyrelsen har ansvaret for, at der vælges en styringsgruppe på 3 personer på hvert undervisnings- og aktivitetshold. Af disse går 1 medlem ind i en koordineringsgruppe, der tilrettelægger holddannelse og aktiviteter.

§ 8

Økonomi, regnskab og revision

Stk. 1:

Foreningens regnskab følger kalenderåret.

Stk. 2:

Bestyrelsen er ansvarlig over for generalforsamlingen for budget og regnskab.

Stk. 3:

Foreningens regnskab føres af kassereren, der tillige fører foreningens medlemsregister.

Stk. 4:

Kassereren er ansvarlig for foreningens regnskab og medlemsregister.

Stk. 5:

Regnskabet revideres af de på generalforsamlingen valgte revisorer.

§ 9

Tegningsregler og hæftelser

Stk. 1:

Foreningen tegnes udadtil ved underskrift af foreningens formand og mindst 1 bestyrelsesmedlem i forening. Ved optagelse af lån tegnes foreningen af den samlede bestyrelse.

Stk. 2:

Der påhviler ikke det enkelte medlem nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 10

Opløsning af foreningen

Stk. 1:

Opløsning af foreningen kan kun finde sted med 2/3 flertal på to på hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 2:

Ved opløsning tilfalder foreningens aktiver kulturelle formål efter den opløsende generalforsamlings nærmere bestemmelser.

§ 11

Datering

 

Foreningen er stiftet på generalforsamlingen den 22. maj 1996.
Vedtægterne er sidst ændret på foreningens generalforsamling den 26. februar 2016.

De GrĂ¥ Pantere * Toldbodgade 29-31 * 8600 Silkeborg * tlf. 8682 6699 * graa-pantere@mail.dk
Hjemmeside fra e-hjemmeside.dk